Výše školného

Výše školného

Úplatou za předškolní vzdělávání se rozumí příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy. Výši úplaty za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte. Školné je třeba uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti oproti příjmovému dokladu vždy do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje BEZÚPLATNĚ OD POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU, KTERÝ NÁSLEDUJE PO DNI, KDY DÍTĚ DOSÁHNE PÁTÉHO ROKU VĚKU.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENA na 650 Kč,- MĚSÍČNĚ.

week_title