Informace o naší škole

Věcné podmínky a vybavení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno. Mateřská škola se nachází v budově rodinné vily ve svažité rozsáhlé zahradě. V bezprostřední blízkosti školy je zastávka MHD. Součástí školy je školní kuchyně. Od září 2014 je mateřská škola dvoutřídní (třída Zajíčků a Veverek) a navštěvuje ji 39 dětí ve věku od 3 do 6, eventuálně 7 let.
Díky vstřícnosti zřizovatele dochází každoročně k nutným opravám a vylepšením. Z projektu Evropské Unie byla rekonstruována školní zahrada, která je držitelem certifikátu Přírodní zahrada. Škola je kvalitně a účelově vybavena. Dětem jsou k dispozici dvě samostatné herny, jídelna, sociální zařízení a šatny. Školní zahrada je vybavena několika velkými dřevěnými herními prvky, přírodním amfiteátrem, indiánským totemem, vrbovým tunelem a altánem, přírodním bludištěm, bylinkovými záhony, ovocnými keři, dvěma pískovišti, trampolínou, hračkami pro hry venku atd. Součástí areálu školy je zastřešená venkovní terasa.
V hernách je vytvořeno několik hracích koutů (relaxační, kuchyňský, výtvarný apod.), prostorové uspořádání tříd vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení odpovídá věkovému rozložení dětí ve třídě, podněcuje a motivuje děti ke spontánní hře. Nadstandardně je škola vybavena pomůckami pro tělovýchovné a sportovní aktivity (pingpongový stůl, rehabilitační míče, akupresurní podložky, basketbalový koš, padák, švédská bedna, trampolína…). Všechny hračky a vybavení tříd splňují bezpečnostní požadavky. Vybavení školy hračkami, didaktickým materiálem a pomůckami stále průběžně doplňujeme a obnovujeme.

Zaměření výchovně – vzdělávacích aktivit školy

Od školního roku 2015/2016 jsme se stali „Školou podporující zdraví“ Zdraví je pro nás prioritní hodnotou. Chápeme je nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie. Proto je naším cílem vytvoření postojů a základních návyků v oblasti zdravého životního stylu.
Všechny děti mají zařazeno do svého týdenního programu cvičení pro správné držení těla, prevenci plochonoží, dechové cvičení a psychomotorická cvičení. Zařazení tělovýchovných aktivit považujeme za velmi podstatné z důvodu získání návyků zdravého držení těla, uspokojení přirozené potřeby pohybu, zdokonalení obratnosti a pohybové koordinace i posílení sebedůvěry dětí a prevence úrazů.
Pozornost zaměřujeme na oblast environmentální výchovy, pomocí mnoha pedagogických metod mají děti možnost seznámit se s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí a vzájemným působením člověka a prostředí a pochopit souvislosti na úrovni přiměřené předškolnímu věku. Velké možnosti v této oblasti skýtá i rozsáhlá školní zahrada, kde je zřízeno několik zážitkových zón (bylinková zahrádka, kamínková řeka, zahradní amfiteátr apod.).
V mateřské škole výrazně podporujeme bohatou nabídku výtvarných, hudebních, pracovních a pohybových činností tak, aby byly respektovány individuální potřeby dětí a rozvíjeny jejich schopnosti. Dále se chceme zaměřit na lidové tradice a seznamování dětí s nimi, práci s přírodními a netradičními materiály, s keramickou hlínou, osvojení si mnoha různých pracovních a výtvarných technik. Důraz klademe na estetiku školního prostředí.
Důslednou a pravidelnou evaluační činností chceme zaručit možnost výběru aktivity podle individuálního zájmu dětí a vyvážené prolínání spontánních a řízených činnosti dětí v průběhu dne v mateřské škole. Partnerský přístup k dětem, tvořivou dramatiku, prožitkové učení, pravidelné zařazování komunitního kruhu a rozvoj verbálních i neverbálních projevů dětí považujeme za stěžejní v pedagogické práci.  Mezi pravidelné aktivity patří i hra na zobcovou sopránovou flétnu podle programu profesora Václava Žilky Veselé pískání – Zdravé dýchání. Program ovlivňuje zdravý vývoj dítěte, seznamuje děti s hudebním názvoslovím, podporuje hudební cit a u talentovaných dětí podpoří rozvoj jejich nadání.
Podporujeme také práci s knihou, výběr a četbu vhodných dětských knih od renomovaných českých i světových autorů. Naším cílem je budování vztahu dítěte ke krásné literatuře, ocenění knihy nejen jako zdroje informací, ale i jako uměleckého literárního i výtvarného díla i podpoření rozvoje fantazie. K tomu mohou napomoci kromě samotné četby i prohlížení ilustrací, návštěvy výstav ilustrátorů dětských knih, návštěva městské knihovny apod.
V oblasti dalších aktivit mateřská škola využívá zařazení do ekologických a tematických cyklů pro mateřské školy pořádaných různými zájmovými organizacemi (Lipka, Rozmarýnek). V průběhu školního roku zajišťujeme pro děti několik divadelních, hudebních a interaktivních představení.

Školní vzdělávací program

Děti se v mateřské škole vzdělávají podle vypracovaného školního kurikula podpory zdraví „Teče řeka Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu“, které splňuje požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program zohledňuje přirozené potřeby dětí, vede k jejich všestrannému rozvoji a přispívá k vytvoření pohodového, inspirujícího a příjemného prostředí pro všechny v mateřské škole. Školní vzdělávací program umožňuje učitelkám využít poznatků o každém dítěti při individualizaci nabídky činností a přibližování se dítěte ke klíčovým kompetencím podpory zdraví předškolního dítěte tak, jak je cílem předškolního vzdělávání.

Projekty školy

Mateřská škola je nově zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Dále je zařazena do Sítě jihomoravských škol se zájmem o ekologickou výchovu – Mrkvička. V rámci této sítě získává aktuální informace v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, využívá vzdělávacích akcí pro pedagogy a metodických materiálů pro environmentální oblast vzdělávání.
Mateřská škola je zařazena mezi fakultní mateřské školy. Ve škole probíhá praxe studentek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Primární pedagogika.
Mateřská škola má vypracovaný samostatný program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který rozšiřuje školní vzdělávací program. V jednotlivých ročních obdobích konkretizuje vzdělávací nabídku pro děti v této oblasti.
V environmentální oblasti škola úzce spolupracuje se Školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka a Rozmarýnek, využívá jejich výukových programů a metodických materiálů, využívá odborných konzultací apod. Nové je získání certifikátu Přírodní zahrada. V oblasti zdravého životního stylu má škola vypracován program podpory rozvoje správného držení těla a pohybového vývoje ve spolupráci s dětským rehabilitačním oddělením Fakultní nemocnice Brno.
Nově zařazujeme program „Babička ve školce“, do kterého se slíbily zapojit naše bývalé kolegyně v důchodovém věku, které přijdou dětem zahrát divadlo, předčítat, ukázat tradiční rukodělné práce apod. Tímto projektem chceme dětem ukázat dovednosti seniorů a posílit jejich prosociální návyky vůči starším.

Stravování dětí

Za samozřejmost považujeme dodržování pitného režimu, zdravou, pestrou a chutnou stravu. Mateřská škola má vlastní kuchyni, zkušenou vedoucí stravování a zavedený provozní personál.

Příprava dětí na povinnou školní docházku

Pro všechny předškolní děti jsou zřízeny označené boxy („Truhla plavčíka“) s individuální nabídkou podle diagnostikované potřeby s vizuálním označením úkolu.
Každý týden plní předškoláci tematicky zaměřený týdenní úkol podle svého uvážení a rozhodnutí kdykoli během týdne. Týdenním úkolem se rozumí pracovní listy pro předškoláky z oblasti grafomotoriky, zrakového vnímání, předpočetních představ apod. Splnění úkolu je přehledně zaznamenáváno v podobě korálkových navlékacích šňůrek.
V odpoledních hodinách jsou pravidelně 1x týdně zařazeny skupinové řízené aktivity pro předškoláky „Námořnická škola“ s využitím materiálů programu Edukativně stimulační skupiny se zaměřením na rozvoj komunikační schopnosti, grafomotoriky, předpočetních představ, zrakového a sluchového vnímání, paměti a pozornosti.
Předškolní děti mohou pracovat s časopisem Kuliferda, jehož aktuální číslo má každé z nich ve svém předškoláckém“ boxu.
Pro rozvoj samostatnosti, řešení problému a schopnosti dokončit úkol jsou pro předškolní děti vymezeny ještě role „lodní písař“ (kontrola psacího náčiní a kreslicího koutku), „lodní meteorolog“ (sledování a zaznamenávání změn počasí), „lodní stevard“ (kontrola a doplňování ubrousků ve stojáncích na stole), „lodní lékař (kontrola umytých rukou) a „lodní kuchař“ (kontrola stavu dětské kuchyňky), které jsou viditelně označeny pro určité období.
Zvážíme zařazení programu Edukativně stimulační skupiny s účastí rodičů od druhého pololetí podle potřeby a podle individuálně diagnostikované připravenosti dětí na zahájení školní docházky.

week_title