Školní řád

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o.,
v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

vydává:

školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o.

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Dítě má právo:

 • na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem v bezpečném prostředí.
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na poskytování školských služeb (školní stravování).
 • na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.
 • na úctu, respekt a spravedlivé jednání.
 • podílet se na stanovení společných pravidel soužití v mateřské škole.
 • být oslovováno tak, jak je zvyklé z domova nebo tak, jak si přeje.

Dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, má, krom uvedeného, právo:

 • na poskytování předškolního vzdělávání bezúplatně.
 • má právo se za podmínek stanovených školským zákonem vzdělávat individuálně.
 • má právo se vzdělávat i ve dnech školních prázdnin po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.


Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě nadané má právo na poskytování podpůrných opatření za podmínek stanovených školským zákonem.
Dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.
Dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR, pokud má právo pobytu na území ČR ne dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívající doplňkové ochrany, žadatelem o udělení ochrany nebo osobou požívající ochrany

Dítě má povinnost:

 • oznámit učitelce, pokud odchází mimo třídu (do šatny, na WC, do vedlejší třídy);
 • oznámit učitelce, pokud při pobytu na školní zahradě odchází na WC;
 • nechávat vlastní drobné hračky a šperky v šatně;
 • zacházet s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy tak, aby nedošlo k jejich poškození

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, jestliže je dítě

 • státním občanem ČR, které pobývá na území ČR déle než 90 dnů,
 • občanem jiného členského státu EU, který na území ČR pobývá déle než 90 dnů,
 • jiným cizincem, který je oprávněn pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • účastníkem řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, je povinno:

 • ji plnit v pracovních dnech a ve dnech mimo období prázdnin v rozsahu nepřetržitých 4 hodin (od 8.45 do odpoledních hodin – z důvodu prodlouženého provozu mateřské školy do 18.00; ve dnech, kdy dítě odchází z mateřské školy po obědě od 8.00 do 12.00).

Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a o výsledcích vzdělávání dítěte a to přímo u pedagogického pracovníka v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách.
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících s vzdělávání dítěte.
 • být neprodleně informován mateřskou školou v případě onemocnění nebo poranění dítěte.
 • podílet se na dění a činnostech v mateřské škole.
 • na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které mateřské škole sdělí.
 • po doložení potřebných údajů v souladu se směrnicí mateřské školy, požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání.
 • ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

 • předávat dítě do mateřské školy ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní, ani zdraví ostatních dětí;
 • přivádět a vyzvedávat dítě v určené době;
 • předávat dítě učitelce osobně až ve vstupních dveřích do třídy mateřské školy;
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, tj. aby dítě docházelo do školy vhodně a čistě oblečeno a upraveno;
 • omluvit nepřítomnost dítěte a odhlásit jej ze stravování;
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv n průběh vzdělávání;
 • zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte;
 • poskytnout škole údaje nutné pro školní matriku a další informace podstatné pro průběh předškolního vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a vždy informovat o jejich změnách (telefonní čísla, adresa apod.);
 • uhradit ve stanoveném termínu úplatu za předškolní vzdělávání a poplatky za stravování dítěte;
 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu se školním řádem;

Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání je, kromě výše uvedeného, povinen:

 • zajistit, aby dítě plnilo povinnost předškolního vzdělávání v režimu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 nepřetržitých hodin;
 • v případě individuálního vzdělávání zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.

PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, POVĚŘENÝCH OSOB SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE


Vzájemné vztahy jsou založeny na partnerském přístupu, vzájemné vstřícnosti, oboustranné důvěře a otevřené komunikaci.
Zaměstnanci školy, děti, zákonní zástupci a jiné pověřené osoby se k sobě chovají podle zásad slušnosti a dobrých mravů. Pedagogičtí pracovníci:

 • mají právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.
 • mají právo na to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.
 • jsou povinni poskytovat zákonnému zástupci informace o průběhu a o výsledcích vzdělávání dítěte v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách.
 • umožňují rodiči přístup za svým dítětem do třídy a účast na jeho činnostech, pokud to ale nenarušuje probíhající aktivity ve třídě.


Zjistí-li zaměstnanec školy, že je v areálu školy porušen zákaz kouření, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
Zjistí-li zaměstnanec školy, že do mateřské školy vstoupila nebo se v mateřské škole zdržuje osoba, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, je povinen osobu, která zákaz vstupu do mateřské školy nedodržuje vyzvat, aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Důsledky porušování povinností zákonných zástupců dětí:
Ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud:

 • se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno v souladu se školním řádem.
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (pozdní příchody, pozdní vyzvedávání, zamlčení zdravotních obtíží dítěte apod.).
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

V případě, že zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání, zanedbává péči o předškolní vzdělávání dítěte (neomluvená neúčast…), mateřská škola informuje o daném jednání zákonného zástupce OSPOD.

Pokud zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, nebo je při předávání dítěte v takovém stavu, ve kterém nemůže zajistit řádný dohled nad dítětem, učitel mateřské školy:

 • kontaktuje zákonného zástupce (resp. druhého zákonného zástupce),
 • telefonicky informuje ředitelku školy,
 • na pokyn ředitelky kontaktuje Policii ČR

PROVOZ ŠKOLY

 • Mateřská škola Veslařská 256, p.o. je školou s prodlouženým provozem.
 • Mateřská škola zajištuje provoz v budově mateřské školy a v areálu mateřské školy.
 • Doby pobytu dětí v mateřské škole a současně doba provozu areálu školy je denně od 6.30 h do 18.00 h.
 • Vstup rodičů nebo jiných osob do areálu školy je zajištěn pomocí komunikačního zařízení a dálkového otevírání dveří.
 • Mateřská škola zajišťuje svou činnost v průběhu celého školního roku.
 • Omezit nebo přerušit provoz mateřské školy může ředitelka mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, ze závažných důvodů i v jiném období. Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem a zveřejní na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem v době uzavření v červenci a srpnu a neprodleně poté, co o něm rozhodne v jiném období.

VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Vnitřní režim školy spojený s poskytováním předškolního vzdělávání podle školního vzdělávacího programu je určen denním režimem, který tvoří přílohu školního řádu.
Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku do mateřské školy, případně její změnu.

Příchod dítěte do mateřské školy

 • Děti mohou do mateřské školy přicházet podle potřeby a možností rodičů, nejpozději však do 8.45 h. Příchody v jinou denní dobu jsou možné pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy nebo učitelkou a to vždy tak, aby nenarušovaly pobyt ostatních dětí v MŠ.
 • Příchody dětí, které plní povinnost předškolního vzdělávání, jsou ve dnech, kdy dítě odchází po obědě pouze do 8.00 hodin, tak, aby byla splněna podmínka rozsahu povinného předškolního vzdělávání (8.00 – 12.00).
 • Děti předávají učitelkám mateřské školy (ne jinému zaměstnanci školy) nebo přebírají od učitelek zákonní zástupci nebo zákonnými zástupci pověřené osoby (např. babička, sourozenec..). Písemné pověření jiné osoby předá zákonný zástupce učitelce v příslušné třídě.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně, kde je neponechají bez dohledu. Jsou odpovědni za dítě do té doby, než je předají učitelce.
 • Při příchodu do mateřské školy předává zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba dítě učitelce osobně ve vstupních dveřích do třídy.
 • Při odchodu dítěte z mateřské školy přebírá zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba dítě od učitelky osobně ve třídě nebo na školní zahradě.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby převlékají dítě v šatně, kde je neponechají bez dohledu. Jsou odpovědni za dítě od té doby, kdy jim učitelka dítě předala.

Omlouvání nepřítomnosti a odhlašování dětí
Zákonný zástupce odhlásí a omluví dítě:

 • v případě nepřítomnosti, která je předem známá písemně v deníku odhlášek v hale školy, nejpozději den před nepřítomností dítěte.
 • v případě nepřítomnosti dítěte, která není předem známá, telefonicky na čísle 543 212 191 nebo 702 183 580 (školní kuchyně) nebo formou sms zprávy na telefonním čísle 775 152 287 a to nejpozději 3. pracovní den nepřítomnosti dítěte.
 • v případě dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání následně písemně v omluvném listě dítěte, který je k dispozici u příslušné učitelky. Rodič uvede důvod nepřítomnosti dítěte.

Pokud nepřítomnost dítěte přesahuje 10 pracovních dnů, požádá rodič o uvolnění dítěte písemně formou formuláře, který je k dispozici u ředitelky školy.

Potřeby pro děti
Ředitelka školy poskytne rodičům na schůzce pro rodiče nových dětí seznam doporučených potřebných věcí pro pobyt dítěte v mateřské škole. Oblečení i obuv musí být řádně označeno, aby bylo zřejmé, komu patří.
Dvakrát během školního roku přinesou rodiče vybrané základní hygienické potřeby (toaletní papír, papírové kapesníky, ubrousky, mýdlo).
Dítě si může z domova přinést plyšovou hračku do postýlky. Žádné jiné hračky, drobné předměty ani šperky z bezpečnostních důvodů dítě do mateřské školy nenosí!

Podávání informací rodičům
Základní informace o provozu a činnosti školy získají rodiče na schůzkách pro rodiče, pořádaných pravidelně na začátku školního roku a podle potřeby i v průběhu školního roku. Dále pak z informační nástěnky ve vstupní hale školy, k dispozici jsou také webové stránky školy.
Informace o dětech a průběhu vzdělávání mohou rodiče získat na pravidelných konzultačních hodinách s učitelkami školy.
Ředitelka školy je rodičům k dispozici v době konzultačních hodin (viz nástěnka školy) nebo v termínu předem sjednaném.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy a informaci o její výši zveřejňuje na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. 6. předchozího školního roku
 • Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
 • Platbu úplaty provádí rodiče převodem na bankovní účet školy, případně v hotovosti oproti příjmovému dokladu u vedoucí školní jídelny.
 • Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.
 • Zákonný zástupce je osvobozen od úplaty, jestliže podá žádost o osvobození z důvodu:
  • pobírání opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi;
  • nezaopatřenému dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči;
  • žadateli náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě;
  • pobírání dávek pěstounské péče o dítě a osobní péče o ně.

Školní stravování a jeho úplata

 • Dítěti je zajištěno školní stravování, které poskytuje školní jídelna.
 • Dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravuje vždy. Poskytuje se mu jídlo v rozsahu předepsaného školního stravování.
 • Rodiče mohou odhlásit dítě ze stravování vždy jeden den dopředu, nejpozději však do 7.00 hodin ráno příslušného dne. Odhlašování a přihlašování dítěte provádí rodiče písemnou formou do deníku odhlášek ve vstupní hale školy, nebo na telefonním čísle 702 183 580.
 • V případě nepřítomnosti dítěte, která není předem známa, si mohou rodiče v první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd do vlastních nádob v 11.45 h.
 • Výše stravného je určena výší finančního normativu. Je vyvěšena na nástěnce pro rodiče. Pokud se výše stravného změní, rodiče jsou předem informováni prostřednictvím informační nástěnky nebo osobně při platbě.
 • Stravné je nutno uhradit předem, do prvního dne měsíce, ve kterém se dítě stravuje. Rodiče platí převodem z účtu, výjimečně v hotovosti oproti příjmovému dokladu, který vystaví vedoucí kuchyně, vždy v posledním týdnu předchozího měsíce ráno při příjmu dítěte.
 • Přeplatky za stravné (pokud dítě chybí a je řádně odhlášeno) v příslušném školním roce se poukazují na účet rodičů na začátku měsíce července, na žádost rodičů lze i v pololetí školního roku.

Vzdělávání dětí
Vzdělávání dětí probíhá podle vypracovaného Školního kurikula podpory zdraví vzhledem k zařazení školy do Sítě škol podporujících zdraví. Program je rozpracován do podtémat a tematických částí tak, aby akceptoval vývojová specifika dítěte předškolního věku, umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte a rozvíjel dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Školní kurikulum podpory zdraví je rodičům k dispozici v hale školy.

Individuální vzdělbávání

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce mateřské školy.
 • Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.
 • Mateřská škola ověří úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech jsou:
  • řádný termín – v prvním týdnu v listopadu
  • náhradní termín – v prvním týdnu v prosinci
 • Konkrétní termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech jsou zákonnému zástupci sděleny nejpozději do 15 dnů oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte.
 • Způsob ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech:
  • v průběhu řízených činností současně s ostatními dětmi v průběhu nejdéle 30 minut;
  • v průběhu spontánních činností současně s ostatními dětmi v průběhu nejdéle 30 minut;
  • v průběhu řízených činností bez přítomnosti ostatních dětí v průběhu nejdéle 30 minut;
 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v řádném nebo náhradním termínu.

Zápis a přijímání dětí
Po dohodě se zřizovatelem stanoví ředitelka školy místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a tyto údaje zveřejní způsobem v místě obvyklém.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě vypracovaných kritérií pro přijímání dětí, která jsou veřejně přístupná a s nimiž jsou rodiče předem seznámeni. Ředitelka mateřské školy rozhoduje také o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Proti nepřijetí dítěte se lze odvolat, odvolací orgán ke správnímu řízení o přijetí je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Mateřská škola poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Učitelka mateřské školy vykonává dohled nad dítětem od okamžiku převzetí dítěte od rodiče nebo zákonného zástupce až do jeho zpětného vydání rodiči nebo zákonnému zástupci. Předat dítě jiné osobě lze jen na základě písemného pověření podepsaného zákonným zástupcem dítěte a to na formuláři vydaném mateřskou školou.
 • Při příchodu a odchodu do mateřské školy odpovídají v prostorách školní zahrady za bezpečnost svých dětí plně rodiče nebo jimi pověření zástupci.
 • Rodiče jsou odpovědni za to, že předávají své dítě do mateřské školy zdravé! Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v mateřské škole, jsou rodiče neprodleně informováni, aby si dítě mohli co nejdříve vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte může ředitelka školy požádat rodiče o návštěvu lékaře tak, aby se předešlo rozšíření akutního onemocnění v mateřské škole.
 • V případě výskytu vší jsou rodiče povinni provést bezprostřední odpovídající ošetření vlasů. Doporučujeme rodičům pravidelné prohlídky vlasů dětí k zabránění výskytu vší v mateřské škole.
 • Rodiče nebo jimi pověření zástupci jsou povinni po převzetí dítěte opustit prostory školy i školní zahrady.
 • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách mateřské školy je přísný zákaz kouření!!!.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je zajišťována především v podobě:

 • prevence v rámci vlastního vzdělávání dětí;
 • soustavné činnosti všech pedagogických a nepedagogických pracovníků zaměřené na rozpoznávání počátečního stádia šikany, případně bezpečného a odborného rozkrytí a řešení šikany mezi dětmi;
 • spolupráce se zákonnými zástupci dětí a školskými poradenskými zařízeními;
 • systematického vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole;

Všichni zaměstnanci školy garantují svým chováním rovný přístup ke všem dětem. Pravidla soužití i obsahová náplň Školního vzdělávacího programu vedou děti k přátelskému chování, pomoci druhým, vytvoření bezpečného sociálního prostředí a k osvojení návyků zdravého životního stylu.

Majetek školy
Děti jsou učitelkami a všemi zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy a šetrnému zacházení s ním. Všichni zaměstnanci chrání majetek školy. V případě zničení majetku školy dítětem mohou být rodiče ředitelkou školy přizváni k úhradě škody.

Závěrečná ustanovení
Školní řád byl projednán v pedagogické radě dne 29. 8. 2017
Školní řád byl projednán na provozní poradě dne 29. 8. 2017
Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017

Vypracovala: Mgr. Martina Šplíchalová, ředitelka školy

week_title