školní řád mateřské školy

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o.,
v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

vydává

školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p. o.

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Dítě má právo: Dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, má, krom uvedeného, právo: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a dítě nadané má právo na poskytování podpůrných opatření za podmínek stanovených školským zákonem.
Dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR.
Dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR, pokud má právo pobytu na území ČR ne dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívající doplňkové ochrany, žadatelem o udělení ochrany nebo osobou požívající ochrany.

Dítě má povinnost: Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, jestliže je dítě Dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, je povinno: Zákonný zástupce dítěte má právo: Zákonný zástupce dítěte je povinen: Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání je, kromě výše uvedeného, povinen:

PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, POVĚŘENÝCH OSOB SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE

Vzájemné vztahy jsou založeny na partnerském přístupu, vzájemné vstřícnosti, oboustranné důvěře a otevřené komunikaci.
Zaměstnanci školy, děti, zákonní zástupci a jiné pověřené osoby se k sobě chovají podle zásad slušnosti a dobrých mravů. Pedagogičtí pracovníci: Zjistí-li zaměstnanec školy, že je v areálu školy porušen zákaz kouření, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
Zjistí-li zaměstnanec školy, že do mateřské školy vstoupila nebo se v mateřské škole zdržuje osoba, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, je povinen osobu, která zákaz vstupu do mateřské školy nedodržuje vyzvat, aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Důsledky porušování povinností zákonných zástupců dětí:
Ředitelka mateřské školy po předchozím písemném upozornění může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud: V případě, že zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání, zanedbává péči o předškolní vzdělávání dítěte (neomluvená neúčast…), mateřská škola informuje o daném jednání zákonného zástupce OSPOD.

Pokud zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, nebo je při předávání dítěte v takovém stavu, ve kterém nemůže zajistit řádný dohled nad dítětem, učitel mateřské školy:

PROVOZ ŠKOLY

VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Vnitřní režim školy spojený s poskytováním předškolního vzdělávání podle školního vzdělávacího programu je určen denním režimem, který tvoří přílohu školního řádu.
Ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku do mateřské školy, případně její změnu.

Příchod dítěte do mateřské školy Omlouvání nepřítomnosti a odhlašování dětí
Zákonný zástupce odhlásí a omluví dítě: Pokud nepřítomnost dítěte přesahuje 10 pracovních dnů, požádá rodič o uvolnění dítěte písemně formou formuláře, který je k dispozici u ředitelky školy.

Potřeby pro děti
Ředitelka školy poskytne rodičům na schůzce pro rodiče nových dětí seznam doporučených potřebných věcí pro pobyt dítěte v mateřské škole. Oblečení i obuv musí být řádně označeno, aby bylo zřejmé, komu patří.
Dvakrát během školního roku přinesou rodiče vybrané základní hygienické potřeby (toaletní papír, papírové kapesníky, ubrousky, mýdlo).
Dítě si může z domova přinést plyšovou hračku do postýlky. Žádné jiné hračky, drobné předměty ani šperky z bezpečnostních důvodů dítě do mateřské školy nenosí!

Podávání informací rodičům
Základní informace o provozu a činnosti školy získají rodiče na schůzkách pro rodiče, pořádaných pravidelně na začátku školního roku a podle potřeby i v průběhu školního roku. Dále pak z informační nástěnky ve vstupní hale školy, k dispozici jsou také webové stránky školy.
Informace o dětech a průběhu vzdělávání mohou rodiče získat na pravidelných konzultačních hodinách s učitelkami školy.
Ředitelka školy je rodičům k dispozici v době konzultačních hodin (viz nástěnka školy) nebo v termínu předem sjednaném.

Úplata za předškolní vzdělávání
Školní stravování a jeho úplata Vzdělávání dětí
Vzdělávání dětí probíhá podle vypracovaného Školního kurikula podpory zdraví vzhledem k zařazení školy do Sítě škol podporujících zdraví. Program je rozpracován do podtémat a tematických částí tak, aby akceptoval vývojová specifika dítěte předškolního věku, umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte a rozvíjel dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Školní kurikulum podpory zdraví je rodičům k dispozici v hale školy.

Individuální vzdělávání
Zápis a přijímání dětí
Po dohodě se zřizovatelem stanoví ředitelka školy místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a tyto údaje zveřejní způsobem v místě obvyklém.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě vypracovaných kritérií pro přijímání dětí, která jsou veřejně přístupná a s nimiž jsou rodiče předem seznámeni. Ředitelka mateřské školy rozhoduje také o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Proti nepřijetí dítěte se lze odvolat, odvolací orgán ke správnímu řízení o přijetí je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je zajišťována především v podobě: Všichni zaměstnanci školy garantují svým chováním rovný přístup ke všem dětem. Pravidla soužití i obsahová náplň Školního vzdělávacího programu vedou děti k přátelskému chování, pomoci druhým, vytvoření bezpečného sociálního prostředí a k osvojení návyků zdravého životního stylu.

Majetek školy
Děti jsou učitelkami a všemi zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy a šetrnému zacházení s ním. Všichni zaměstnanci chrání majetek školy. V případě zničení majetku školy dítětem mohou být rodiče ředitelkou školy přizváni k úhradě škody.

Závěrečná ustanovení
Školní řád byl projednán v pedagogické radě dne 29. 8. 2017
Školní řád byl projednán na provozní poradě dne 29. 8. 2017
Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017

Vypracovala: Mgr. Martina Šplíchalová, ředitelka školy