informace o naší škole

Výše školného

Školným se rozumí příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy. Příspěvek platí rodiče nebo osoba, která má dítě svěřeno do trvalé péče. Základní částka příspěvku se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
Školné je třeba uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti oproti příjmovému dokladu vždy do patnáctého dne v měsíci a to po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k soustavné docházce do mateřské školy. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky školné neplatí. Výběr školného v hotovosti provádí vedoucí školní kuchyně spolu s výběrem stravného.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŮSTÁVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 500,-Kč MĚSÍČNĚ.
DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ZNOVU PLATÍ!!!

ZA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN:
DĚTI, KTERÉ O PRÁZDNINÁCH DO MŠ NECHODÍ, NEPLATÍ!!!
DĚTI, KTERÉ V ČERVENCI DO MŠ CHODIT BUDOU (byť 1 den), ZAPLATÍ POMĚRNOU ČÁST